Lääkärien Laskuri: yksi laskuri, potilastyön hyväksi

Arvioi QTc-aika ja laske CHA2DS2-VASc- ja HAS-BLED -pisteet. CHA2DS2-VASc ja HAS-BLED -pisteytykset auttavat valitsemaan oikean antikoagulaatiohoidon arvioimalla eteisvärinän tromboosiriskin ja vuotoriskin ja ehdottamalla sopivaa antikoagulaatiota eteisvärinän Käypä hoito -suosituksen mukaisesti. CHA2DS2-VASc (tai CHADS-VASc jossain yhteyksissä) on Euroopan sydänyhdistyksen ja Suomen Käypä hoito -toimikunnan suosittelema riskiarvio eteisvärinäpotilaan antikoagulaatiohoidon valitsemiseksi.

CHA2DS2-VASc ja HAS-BLED Info CHA2DS2-VASc on kliininen säännöstö, jonka avulla arvioidaan sydän- ja aivotapahtumaan johtuvaa trombiriskiä flimmeripotilailla. Esimerkiksi eteisvärinän Käypä Hoito -suositus suosittaa tämän arvioinnin laskemista eteisvärinän yhteydessä. HAS-BLED on riskianalyysin laajennus, jonka avulla voidaan suorittaa vuotoriskin analyysi.

Riskitekijät

Tukoksen tai vuodon todennäköisyysInfo Taulukossa on ilmoitettu vuotuinen trombi- ja vuotoriski kullakin lääkitysvaihtoehdolla ja lääkitsemättömänä. Trombi- ja vuotoriskit eivät ole toisiinsa vertailukelpoisia vaan trombiriskejä pitäisi tulkita keskenään ja vuotoriskiä keskenään. Kaikki todennäköisyydet ovat tutkimuksiin perustuvia arvioita. Laskuri ilmoittaa myös sen kuinka monta pitää hoitaa, jotta yksi hyötyisi tai yhdelle tulisi lääkityksen vuoksi vuoto. Nämä Number-Needed-to-Treat ja Number-Needed-to-Harm -luvut ovat sulkeiden sisällä.

Hoitomuoto

Tromboembolian riski (NNT)

Ison vuodon riski (NNH)

Ei lääkitystä

0,7 %

1,1 %

ASA

0,5 % (649)

1,5 % (250)

ASA + Klopidogreeli

0,4 % (325)

2,8 % (59)

Varfariini

0,2 % (213)

2,8 % (59)

Dabigatraani 110 mg 1x2

0,2 % (213)

2,4 % (71)

Dabigatraani 150 mg 1x2

0,2 % (182)

2,8 % (59)

Rivaroksabaani 20 mg 1x1

0,2 % (213)

2,8 % (59)

Apiksabaani

0,2 % (193)

2,3 % (83)

CHA2DS2VASc

0

HAS-BLED

0

Tukosriski on matala ja antikoagulaatiota ei tarvita.Korjattu QT-aika Info Korjattu QT-aika eli QTc-laskuri Bazettin kaavan mukaisesti: Bazett HC. (1920). "An analysis of the time-relations of electrocardiograms". Heart (7): 353–370. QTc-ajan pidentymistä nähdään esimerkiksi tiettyjen lääkkeiden, hypokalsemian, hypothyreoidismin yhteydessä. QTc-ajan lyhentyminen taas voi liittyä esimerkiksi hyperkalsemiaan. Myös monet lääkkeet vaikuttavat QTc-aikaan.